24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 23oυ/30-06-2015 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Θέμα 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας. Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 10o: Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Θέμα 11ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 4ου υποέργου της πράξης: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2015» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Θέμα 12ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χορήγηση του επιδόματος του Άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 24001/11.6.2013 με ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (1449/Β΄/14.6.2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Θέμα: «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες» για το σχολικό έτος 2014- 2015, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 13ο: Έγκριση όρων Διακήρυξης ποσού 61.950,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την επιλογή Αναδόχου του Έργου “BIG”: Βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και της βιωσιμότητας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συμβάλλοντας στην εφαρμογή των διατάξεων του Natura 2000 στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας. Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Π.Ι.Ν., κ. Σταμάτιος Γκίνης.

Θέμα 14ο: Έγκριση ποσού 73.800,00 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ένταξη καινοτομιών σε παραδοσιακά αγρο -διατροφικά προϊόντα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» με ακρωνύμιο INTRA, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007–2013. Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Π.Ι.Ν., κ. Σταμάτιος Γκίνης

Θέμα 15ο: Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τη μελέτη: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ», Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολίτσα Δραγώνα

Θέμα 16o: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τη δακοκτονία έτους 2015 στην ΠΕ Κέρκυρας για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Θέμα 17o: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για το 3ο υποέργο του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού της πράξης: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Θέμα 18o: Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», που αποτελεί το 2ο , 3ο , 4ο , 5ο και 6ο υποέργο της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Θέμα 19o: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για το άνοιγμα των προσφορών της ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη ανάθεση υπηρεσιών για την απευθείας διαδικτυακή μετάδοση (livestreaming) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων έτους 2015. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Θέμα 20o: Έγκριση αντικατάστασης μέλους της επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες έτους 2015 στην Π.Ε. Κέρκυρας. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Θέμα 21o: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Κέρκυρας και της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν. κατά το έτος 2015. Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη-Μακρή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.