«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ»

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού από το Λιμενικό Ταμείο η «Αποκατάσταση προβλήτας βαθύ Ιθάκης» ύψους 100,000 ευρώ.

Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται ο χώρος προσέγγισης των σκαφών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΒΑΘΥ – ΙΘΑΚΗΣ», (CPV: 45241300-1, 45241000-8) με συνολικό προϋπολογισμό 81.451,61 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του χώρου της προβλήτας στο λιμάνι Βαθύ – Ιθάκης όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της με αρ. 81 μελέτης. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας  αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση του συνόλου των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς (κος Θεόδωρος Καλογερόπουλος τηλ.: 26710 22725/22796/27985 fax: 26710 22572, e-mail: ltkefa@gmail.com) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης να αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλεια τους την αναπαραγωγή τους. Επίσης, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/10/19, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 9/10/19, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.