ΙΘΑΚΗΣΙΑΚΑ: ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟ 1890

Από της Τετάρτης της παρελθούσης εβδομάδος οι αποτελούντες τον Συμπολιτευόμενον Συνδυασμόν ήρξαντο της εκλογικής αυτών περιοδείας. Μετέβησαν κατά πρώτον εις

Read more

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΤΟ 1947

Το υπολιμεναρχείον Ιθάκης πιστοποιεί ότι, ως εμφαίνονται εκ των παρ αυτώ τηρουμένων Νηολογίων των δευτέρας κλάσεως ατμοπλοίων, συναντάται επί το

Read more