ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ «ΙΘΑΚΗ» ΤΟ 1929

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΘΙΑΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Μια διαταγή με μετέθεσεν εν Γενεύη εις το ατμόπλοιον “ΙΘΑΚΗ”, πλοίον τη αληθεία, παρόμοιον του οποίου πολύ ολίγα έχει να επιδείξη η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία. Ετέρα διαταγή, τηλεγραφική τοιαύτη, εγνώριζεν επί λέξει τα εξής: “Κατευθυνθείτε Tyne Dock ανθράκευσιν προορισμόν Λευκήν Θάλασσα” (White Sea).
Η Μοίρα μου όθεν, μοι επεφύλασσεν εκπλήξεις, εν τη επαγγελματική τουλάχιστον σταδιοδρομία μου, και κατά σύμπτωσιν παράδοξον, εξεσφενδονιζόμην εκ των Σχετλανδικών Νήσων σχεδόν κατ’ ευθείαν εις Αρχάγγελον.
Επροτιμήθη όπως μέχρι του Βορείου Ακρωτηρίου (North Cape), πλεύσωμεν δια μέσου των Νορβηγικών Φιόρδς.
Εις Λεντίγκεν – συνοικισμόν τινα αλιέων – παρελάβομεν πλοηγόν, ον μετά 24ωρον απεβιβάσαμεν εις Henninsvaag, πολίχνην τινα της Νορβηγίας, της περισσότερον οιασδήποτε άλλης εν τω Κόσμω, εγγύτερον προς τον Πόλον ευρισκομένης. Ουδέ καν τολμώ να επιχειρήσω περιγραφήν του θαυμασίου δια μέσου των Νορβηγικών Φιόρδς πλου. Υπερβαίνει κατά πολύ, τας πτωχάς άλλωστε πνευματικάς μου δυνάμεις!
Όπως είναι γνωστόν, όταν η Ηλιακή Κλίσις είναι ομώνυμος τω Πλάτει, όσον τις ανέρχεται εις πλάτη μεγαλυτέρα, τοσούτον μεγαλυτέρα καθίσταται και η διάρκεια της ημέρας. Φθάνων τις εις Πλάτος τοιούτον ώστε προστιθέμενον εις την Ηλιακήν Κλίσιν να φθάνη τας 90 Μοίρας θα παρατηρήση τον Ήλιον ανατέλλοντα, ανερχόμενον προς τον Μεσημβρινόν, κατερχόμενον μετά μεσημβρίαν προς την Δύσιν, εφαπτομένου του ορίζοντος και ανερχόμενον πάλιν προς τον Μεσημβρινόν. Διαγράφει, εν άλλαις λέξεσι, συνεχή κύκλον εξ Ανατολών προς Δυσμάς.
Είναι το φαινόμενον του “Ηλίου του Μεσονυκτίου (Midlnight Sun). Χιλιάδες περιηγητών κατ’ έτος πλέουν προς Βορράν ίνα απολαύσωσι το υπέροχον τούτο θέαμα! Είναι μία συνεχής και αδιάκοπος ημέρα!
Όταν το άρθροισμα του Πλάτους και της Κλίσεως υπερβαίνει τας 90 Μοίρας, η επί πλέον των 90 Μοιρών διαφορά, θα είναι το Ηλιακόν Ύψος κατά το Μεσονύκτιον.
Ημείς ηδυνήθημεν κατ’ αλλεπάλληλα Μεσονύκτια να κάμωμεν Μαθηματικόν Πλάτος δι’ Ηλιακού Ύψους, δι’ αναστροφής των όρων του συνήθους Μαθήματος Μεσημβρινού Πλάτου.
Πλην γενικώς αι αστρονομικαί παρατηρήσεις κατά τον από Cape North εις Αρχάγγελον πλουν, είναι μάλλον ανέφικτοι, λόγω της σημειουμένης εις τα μέρη εκείνα μεγάλης εξατμίσεως, καθιστώσης αφ’ ενός με δυσχερή τον καθορισμόν ακριβούς ορίζοντος, αφ’ ετέρου δε λόγω, της εκ ταύτης προκαλουμένης μεγάλης διαθλάσεως του δια του Εξάντος παρατηρουμένου Αστέρος. Πλοίον τι ευρισκόμενον εις τον ορίζοντα αντικατοπτρίζεται εν τη θαλάσση παρουσιάζει τουτέστι το φαινόμενον δύο πλοίων το εν ύπερθεν του άλλου.
Προτιμωτέρα όθεν η ακτοπλοΐα εάν και εφ’ όσον τούτο είναι εφικτόν. Αλλά και αύτη παρουσιάζει πλείστας δυσχερείας λόγω ελλείψεως σημαντικών σημείων αναγνωρίσεως της εν όψει ξηράς.
Ο Καθορισμός της Παρεκτροπής Πυξίδος εις τα Πλάτη εκείνα απαιτεί ειδικάς τινας γνώσεις, επιβάλλεται δε η πλειστάκις της ημέρας εξακρίβωσις της καταστάσεως της Πυξίδος, λόγω των ενίοτε παρατηρουμένων μεγάλων ανωμαλιών της Μαγνητικής Βελόνης εξ επιδράσεως διαφόρων γεωλογικών αιτιών.
Η Πλημμυρίς και η άμπωτις, η εν μια λέξη παλίρροια καλουμένη, εκδηλούται ορμητικωτέρα, ιδίως κατά μήκος των ακτών ή όσον αι Ναυτιλιακαί Οδηγίαι αναγράφουσι, κατά τρόπον επιβάλλοντα το όσον ένεστι ακριβέστερον προϋπολογισμόν του εκ ταύτης εκπεσμού και δια τας μικροτέρας ακόμη διανυθησομένας αποστάσεις.
Εσημειώσαμεν κατά τον πλουν τούτον αποτόμους και σημαντικάς μεταβολάς της θερμοκρασίας εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, ως επίσης και το φαινόμενον πυκνωτάτης ομίχλης μετά ταυτοχρόνου ραγδαίας βροχής.
Τέλος μετά πλουν εις North Cape τριών περίπου ημερών αντικρύσαμεν το εις τας εκβολάς του ποταμού Dbiva φαρόπλοιον. Εις την είσοδον ακριβώς του ποταμού ηγκυροβολήσαμεν όπως υποστώμεν τας υγειονομικάς και άλλας διατυπώσεις.
Άμα τη αγκυροβολία μας ταχυτάτη βενζινάκατος επλεύρισε εις το πλοίον μας και επ’ αυτού ανήλθεν δεκάς περίπου αξιωματούχων, ευπρεπέστατοι εις εμφάνισιν, αυστηροί την έκφρασιν. Εισήλθον εις την αίθουσαν μετά του προσήκοντος σεβασμού και μεθ’ αβρότητος παρέσχον πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν. Απηξίωσαν εν τούτοις να αφαιρέσωσι τον πίλον των, θεωρούντες ως φαίνεται, την χειρονομίαν ταύτην ως εκδήλωσιν δουλοπρεπείας και απέκρουσον το προσφερθέν αυτοίς αναψυκτικόν.
Πλην τα εν Ρωσσία πράγματα, ως ημείς τουλάχιστον τα αντελήφθημεν, ίσως μας απασχολήσωσιν εις ειδικόν σημείωμα. Πάντως όμως, η αναμορφωτική προσπάθεια, η σήμερον καταβαλλομένη – αδιάφορον αν αύτη βασίζεται επί των Αρχών του Προλεταριάτου – προϋκάλεσεν όντως τον θαυμασμόν του γράφοντος.
Ο λαός μας υπεδέχθη συμπαθώς και πολλάκις ετύχομεν φιλοφρονών εκδηλώσεων. Ο Πλοίαρχος έτυχε πολλών τιμών και περιποιήσεων εκ μέρους του Γραφείου Εξαγωγής (Exportles) του διευθύνοντος δια λογαριασμόν της Κυβερνήσεως και όλην την εξαγωγήν την εις πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων κυβικών μέτρων ανερχόμενης ξυλείας, εν τη προσπαθεία του Γραφείου τούτου να ελκύση πλοία άλλων εθνικοτήτων, ίνα αποσείση τον μέχρι προ ολίγου υφιστάμενον εκβιασμόν των Νορβηγών εφοπλιστών – των αποκλειστικών εκμεταλλευτών της ναυλαγοράς ταύτης – απηνέστερον καθιστάμενον ιδίως κατά το τέρμα της πλευσίμου εποχής.
Έλληνες πλοιοκτήται και ειδικώτερον Ιθακήσιοι τοιούτοι! Η Ναυλαγορά αύτη ας ελκύση την προσοχήν σας! Είναι εισέτι σχεδόν ανεκμετάλλευτος και λίαν προσοδοφόρος! Οι πλόες είναι βεβαίως επίπονοι και δυσχερείς δια τους εις τα πλοία υπηρετούντας πλην σύντομοι και εκτάκτως επικερδείς.

Εν Αρχαγγέλω Σεπτέμβριος 1929
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝ. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

Ηταν το πρώτο ελληνικό ατμόπλοιο φορτηγό πλοίο που πέρασε το 1871 τον Ατλαντικό ωκεανό!! Το πλοίο είχε χωρητικότητα 1550 τόννους, είχε ναυπηγηθεί στα Αγγλικά ναυπηγεία “Sunderland” και άνηκε στους Θιακούς εφοπλιστές Αντώνη Θεοφιλάτο και Όθωνα Σταθάτο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.