ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000.000,00€

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό 1.000.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με δαπάνη εργασιών 590.711,30 € και με συνολικό προϋπολογισμό 806.451,61 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλονιάς, Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλονιάς – 2ος όροφος, Αργοστόλι. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671360556, fax επικοινωνίας 267136060, αρμόδια υπάλληλος Διονυσία Κακονύκτη. Τα τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pin.gov.gr). Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται το αργότερο μέχρι τις 18.09.2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.09.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλονιάς, στο κτίριο του Διοικητηρίου, στον 2ο όροφο και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 16.129,03 € που θα απευθύνεται στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς με ισχύ τουλάχιστον εννέα (09) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι τουλάχιστον μέχρι 21.07.2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (09) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

One thought on “ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000.000,00€

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.