Modulus SA
Αρχική Σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ Α
26.05.13

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Σχετικά με την διαδικασία εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Ιθάκης, σας γνωρίζουμε: - Η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με Αριθμ Πρωτ. 7105 και ημερομηνία υπογραφής 19-10-2010, μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, κατατέθηκε και ψηφίσθηκε, στο καθ΄ ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας με τις εξής κατά χρονική σειρά Αποφάσεις του, την Πράξη 108-11/6/2008, την Πράξη 203-8/12/2008, την Πράξη 53-23/4/2010 και την τελική Πράξη 92-6/9/2010. Κατόπιν υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

- Η Προγραμματική Σύμβαση με τις ανάλογες τροποποιήσεις της από το 2008 έως το 2010 παρέμεινε ανενεργή κατά την διάρκεια των ετών 2008 - 2010.

- Η επίβλεψη και εποπτεία στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της εν λόγω συμβάσεως άρθρο: 8, συνιστούσε αρμοδιότητα των: κου Γαλιατσάτου Θεόδωρου και κου Σπυρίδων Αρσένη εκ μέρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κου Σωτηρίου Ανδρέα εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και της κας Κοντορλή – Παπαδοπούλου Σπυριδούλα, Αρχαιολόγο Αναπληρώτρια Καθηγήτρια για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

- Την 19η Μαρτίου 2011 ενεργοποιείται η σύμβαση με σχετική απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (186-18/2011), μέσω της οποίας διατηρήθηκε ο σκοπός και η χρηματοδότηση που αφορούσε στο φυσικό της αντικείμενο που ανέρχεται στα 115.620,00 € ενώ παράλληλα την παρατείνει έως και τις 31 Ιουνίου 2012.

- Σύμφωνα με την υπ. Αρ απόφαση 57-5/ 2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου ορίσθηκε μέλος στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 8 της προγραμματικής σύμβασης, η κα. Σμαράγδα Σαρδελή. Συνεπώς εκ μέρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το νέο μέλος ανέλαβε την επίβλεψη της σύμβασης, σε συνεργασία με τον κο Ανδρέα Σωτηρίου εκ μέρους του Υπ.Πολιτισμού και της κας Κοντορλή

– Παπαδοπούλου Σπυριδούλα, Αρχαιολόγο Αναπληρώτρια Καθηγήτρια για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

- Το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης προέβλεπε ότι ο σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν να πληρωθούν οι κάτωθι δράσεις (ποσά δίχως Φ.Π.Α.):

1. 4.000,00€ Καθαρισμός χώρου 25 στρεμμάτων (κλάδεμα δέντρων, κόψιμο αγκαθιών και θάμνων)

2. 4.000,00€ Καθαρισμός των λίθινων αρχαίων περιβόλων εξωτερικά & εσωτερικά μέχρι την θεμελίωση για να διαγραφούν το σχήμα και το μέγεθος σε αεροφωτογράφηση.

3. 2.000,00€ Καθαρισμός όλης της έκτασης του ορθογώνιου κτιρίου.

4. 10.000,00€ Αντικατάσταση του σανιδώματος που καλύπτει μερικώς τα δάπεδα του ορθογωνίου κτιρίου με νέες σανίδες (Υλικά, ειδικευμένοι εργάτες).

5. 2.000,00€ Υλικά αρχειοθέτησης και γραφική ύλη.

6. 4.000,00€ ψηφιακή φωτογράφηση και αρχειοθέτηση σε Η/Υ των ευρημάτων των προερχόμενων εκ των εργασιών του συστηματικού καθαρισμού.

7. 8.000,00€ τοπογραφική αποτύπωση όλων των μνημείων εντός του χώρου των 25 στρεμμάτων και δημιουργία εξ αρχής του τοπογραφικού πλέγματος.

8. 6.000,00€ συμπληρωματική αρχιτεκτονική αποτύπωση των μνημείων.

9. 44.000,00€ συμπληρωματικές αρχαιολογικές ανασκαφές, εργατικά ημερομίσθια, αμοιβές ειδικών επιστημόνων και συνεργατών, συντήρηση και εξασφάλιση χώρου φύλαξης των ευρμάτων της ανασκαφής σύμφωνα με τον αρ. 36 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολτιστικής Κληρονομιάς».

10. 10.000,00€ για μελέτη και κατασκευή της περίφραξης. Για τον σκοπό αυτό μετά από πολύ προσπάθεια και αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών προσκομίσθηκαν, στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων τα κάτωθι στοιχεία:

1. Οι Αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου με τις εξής κατά χρονική σειρά, την Πράξη 108-11/6/2008, την Πράξη 203-8/12/2008, την Πράξη 53-23/4/2010 και την Πράξη 92-6/9/2010.

2. Χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Πολιτισμού για την συνέχιση κατά το έτος 2009 των ανασκαφικών ερευνών.

3. Χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Πολιτισμού για την συνέχιση κατά το έτος 2010 των ανασκαφικών ερευνών.

4. Έγκριση αποδοχής διαχείρισης έργου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

5. Η Υπ.Αριθμ. 7105 Προγραμματική Σύμβαση και τροποποίησή της.

6. Εγγυητική επιστολή προκαταβολής για την α’ δόση χρηματοδότησης του προϋπολογισμού.

7. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου για την ύπαρξη της σχετικής τεχνογνωσίας ανασκαφών.

8. Κατάλογος και κοστολόγιο ανασκαφικών εργασιών.

9. Ανάληψη και κατάσταση δαπάνης.

10. Τιμολόγιο (305/3-12-2010) ύψους 46.248,00€.

11. Βεβαίωση τήρησης όρων Προγραμματικής Σύμβασης.

12. Παράταση ισχύος προγραμματικής σύμβασης.

13. Η υπ.αριθμ. 186-18/2011 του Π.Σ. απόφαση τροποποίησης των άρθρων 2 και της Προγραμματικής Σύμβασης.

14. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

15. Απόφαση σύστασης επιτροπής πιστοποίησης και παραλαβής εργασιών της προγραμματικής σύμβασης.

16. Η υπ.αριθμ. 57-5/2011, του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, απόφαση τροποποίησης του άρθρου 8 της Προγραμματικής σύμβασης.

17. Χρονοδιάγραμμα του επιστημονικού υπευθύνου του έργου σχετικά με τον επιμερισμό δαπανών της προκαταβολής.

18. Χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Πολιτισμού για το έτος 2011 διεξαγωγής αρχαιολογικών εργασιών.

19. Αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου με το υπ΄αριθμ.656/16-11-2011 μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών μας εγκαλεί για έξι (06) θέματα νομιμότητας και κανονικότητας όπως:

1. Δεν προκύπτει αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για χρηματοδότηση αρχαιολογικών ανασκαφών.

2. Δεν προκύπτει το «οικονομικότερο» της Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Δεν προκύπτει χρονοδιάγραμμα των εργασιών ενώ το αναφέρει ρητά η Προγραμματική Σύμβαση.

4. Δεν προκύπτουν οι άδειες του Υπουργείου Πολιτισμού για τις ανασκαφές.

5. Προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής λόγω λήξης.

6. Προσκόμιση των αποφάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν έχουν προσκομισθεί. Μετά από την απάντηση αυτή της Υπηρεσίας

Δημοσιονομικού Ελέγχου, στείλαμε προς τους εμπλεκόμενους φορείς, επιστολή από τους οποίους ζητούσαμε διευκρινήσεις επί των παρατηρήσεων. (Αριθμ.Πρωτ.: 59990/17802/24-11-2011, έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης).

Όταν λάβαμε τις σχετικές διευκρινήσεις καταθέσαμε στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου όλα τα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της Α΄δόσης όπως μας εστάλησαν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου με το υπ΄αριθμ.:1245/22-06-2012 έγγραφό της μας ενημερώνει για έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών με τις εξής παρατηρήσεις:

1. Θέτει θέμα ποιός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.

2. Θέτει θέμα αρμοδιότητος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την χρηματοδότηση της ανασκαφής.

3. Θέτει θέμα «Οικονομικότερης» προσφοράς.

4. Θέτει θέμα χρονοδιαγράμματος εργασιών.

5. Θέτει θέμα εγγυητικής επιστολής.

6. Θέτει θέμα να προσκομιστούν αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν είχαν προσκομιστεί.

Το βασικό όμως θέμα που θέτει είναι ότι η συγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση δεν είναι επιχορήγηση , όπως υποστηρίζεται από έγγραφο της Αρχαιολόγου και αυτό απαγορεύεται από την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στο ίδιο έγγραφό της, η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου εκφέρει τις απόψεις της για τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης 7105 και προτείνει τις υποδείξεις της γι΄αυτό.

Επί των υποδείξεων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και για να διευθετηθεί η εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης, έγιναν πολλαπλές συσκέψεις με την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, την Δ/νση Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας και τον κ. Ανδρέα Σωτηρίου στις 01-08-2012 και αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Εστάλει δε, επιστολή προς το Υπουργείο Πολιτισμού (από τον κ. Σωτηρίου Ανδρέα), για την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. (Σχετ.έγγραφο ΛΕ΄ΕΠΚΑ Φ666/Γ-03/2096/10-8-2012).

Το Υπουργείο Πολιτισμού απάντησε με το υπ΄αριθμ.:975/145/28-01-2013, με το οποίο αρνείται της τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι καθ΄όλη την διάρκεια των διαδικασιών γίνονταν παρεμβάσεις εκτός της νόμιμης υπηρεσίας (Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού), προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου με αποτέλεσμα να έχουμε εμπλοκές και προβλήματα.

Εμείς, τόσο με την παρούσα ενημέρωσή μας, όσο και από παλαιότερες επαφές και έγγραφά μας, έχουμε πληροφορήσει ενδελεχώς για όλες τις παρελθούσες πράξεις και παρεμβάσεις μας επί του θέματος, επισημαίνοντας ότι το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα μας δεν μας επιτρέπει την πληρωμή εργασιών που έχουν υλοποιηθεί προ της υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης με την οποία ο ανάδοχος εντέλλεται για αυτές. Επιπλέον το τρίτο συμβαλλόμενο μέλος το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθυστερεί χαρακτηριστικά να ανταποκριθεί στα ζητούμενά μας παρά τις διαρκείς οχλήσεις μας. Πολλά δε εκ των πρόσφατων πεπραγμένων δεν συνάδουν με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας Εφορίας Αρχαιοτήτων.(Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού Φ33/59465/1353/30-08-2010 & Φ33/69533/774/21-10-2011).

Μετά από την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού 975/145/28-01-2013 συνεκάλεσα σύσκεψη (τέλος Ιανουαρίου 2013) στην Περιφερειακή Ενότητα μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού και αποφασίσαμε:

Να προχωρήσουμε ταχέως σε όλες τις ενέργειες που θα δώσουν την δυνατότητα να πληρώσουμε την προκαταβολή και τις εργασίες.

1. Να επισκεφτούμε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για να διευθετήσουμε από κοντά θέματα τα οποία έχουν σχέση με την Προγραμματική Σύμβαση.

2. Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απεμπλοκής να ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2013, διότι θα έχουμε την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Πέραν όλων αυτών επειδή αντικειμενικός σκοπός και πολιτική απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι να στηριχθούν οι ανασκαφές στην «Σχολή του Ομήρου» στην Ιθάκη και να αναδειχθούν τα ευρήματα, κάνουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες μας ούτως ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές, ως ο νόμος ορίζει.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

Τελευταία ανανέωση ( 26.05.13 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
© 2015 Ithacanews
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter 1.0.2