ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Καλείστε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2016 (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή)
  2. Έγκριση ανταποδοτικών τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2016 (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή)
  3. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δ. Ιθάκης οικονομικού έτους 2016. (Εισηγ: Δήμαρχος)
  4. Έγκριση της αρ. 30/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιθάκης ΕΛΠΙΝΩΡ περί ψήφισης του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
  5. Εισηγητική Έκθεση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το έργο «Επισκευή κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος» (Εισήγ: Γραφείο Προγραμματισμού)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Καλείστε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Δήμου Ιθάκης καθώς και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιθάκης ΕΛΠΙΝΩΡ οικονομικού έτους 2016. (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου Ιθάκης έτους 2016. ( Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή).