ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου  2016 και ώρα 19:00 θα πραγματοποηθεί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ η 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Δήμου Ιθάκης έτους 2015. (Εισήγ : Δήμαρχος)
  2. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης – Καλοκαίρι 2016 και έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων για την πραγματοποίησή τους. (Εισήγ : Επιτροπή Πολιτισμού)
  3. Έγκριση της αρ. 89/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισήγ : Οικονομική Υπηρεσία)
  4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ : Γραφείο Προμηθειών)
  5. Οριοθέτηση θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιοχή Πόλης της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού προκειμένου να λειτουργήσει σ’αυτήν κινητή καντίνα. (Εισήγ : Γραφείο Αδειών Κατ/των)
  6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Π.Ε.» του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ : Τεχνική Υπηρεσία)
  7. Έγκριση της αρ. 43/2016 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης, περί τροποποίησης προϋπολογισμού της. (Εισήγ : Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
  8. Περαίωση της Νομικής διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου κατασκευής της Παιδικής Χαράς. (Εισηγ : Πρόεδρος ΔΣ)