ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:30΄ στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, θα πραγματοποιηθεί η 3η του 2018, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  :

 1. A. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ.
 2. B. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
 3. Έγκριση της αρ. 17/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλονιάς : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3» προϋπολογισμού: 120.000,00 € (εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ) με το Φ.Π.Α. και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει. (Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλονιάς)
 4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ: Π. Δόριζας)
 5. Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ
 6. Έγκριση της αρ. 32/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)
 7. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2015.
 8. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2016.
 9. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2015.
 10. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2016.
 11. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Ιθάκης στο πρόγραµµα «Γαλάζιες Σημαίες. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ)
 12. Έγκριση της αρ. 14/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την εισηγητική έκθεση τέταρτου τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)
 13. Έγκριση διαγραφής διπλοτύπων τύπου Α που έχει εκδώσει η Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. (Εισήγηση: Ταμιακή Υπηρεσία)
 14. Εισηγητική Έκθεση για την συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 15 «Μικρά Έργα -Εργασίες Συντήρησης» Του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2018. (Εισήγηση: Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού)
 15. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Ιθάκης (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)
 16. Έγκριση της αρ. 28/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΔΚΕΙ 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΔΚΕΙ)
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
 18. Έγκριση της αρ. 09/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΔΚΕΙ)
 19. Έγκριση της αρ. 10/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΔΚΕΙ)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.