ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου, για την ένταξη του πολύπαθου έργου του Πίσω Αετού, στο ΕΣΠΑ , με προϋπολογισμό 6.400.000 ευρώ. Διαβάστε την απόφαση,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

αχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, 49100

Πληροφορίες: Αθανάσιος Σπίγγος

Τηλ.: 26613-60030, 2661360000 Fax: 2661360060

Email: tspiggos@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κέρκυρα, 22/03/2016

Α.Π.: 3057(Π.Ε)

Προς:  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ

5000244 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
  2. Την Απόφαση με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)»
  3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/EYUY712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
  4. Την ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕK791/Β/06-05-2015) αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020»,
  1. Το άρθρο 9 Ν.4314/2014, σε συνδυασμό με άρθρο 186 Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»),με βάση τα οποία ο Περιφερειάρχης υπογράφει την απόφαση ένταξης,
  2. Την 1η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων» (16-6-2015), όσον αφορά στην έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων μέρους του Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,
  1. Την με αρ. πρωτ. οικ.2452/30.10.2015 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής.
  2. Την με αρ. πρωτ. οικ. 117593/47780/23.12.2015 (Οικ.3001/24.12.2015 ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων) αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014-2020» ,5

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ:

Τα παραδοτέα της Πράξης, περιλαμβάνουν :

Κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων από τεχνητούς ογκολίθους, κατακόρυφου μετώπου, συνολικού μήκους 198 μ. περίπου.

Κατασκευή νέων κεκλιμένων μετώπων από φυσικούς ογκολίθους συνολικού μήκους 51 μ. περίπου.  Δημιουργία νέου χερσαίου χώρου λιμένα επιφάνειας 7.670 μ2 περίπου (συμπεριλαμβανομένων των ανωδομών). Υψομετρική διαμόρφωση υπάρχοντος χερσαίου χώρου επιφάνειας 1.380 μ2 περίπου για τη συναρμογή με το νέο λιμάνι. Εγκατάσταση εξοπλισμού λιμένα (δέστρες, κρίκοι πρόσδεσης, προσκρουστήρες). Κατασκευή νέας οδικής πρόσβασης μήκους 180 μ. περίπου και υψομετρικές βελτιώσεις σε μικρό μήκος του υπάρχοντος δρόμου για τη συναρμογή (περιλαμβάνονται ορύγματα – επιχώματα, τοιχία αντιστήριξης, τάφροι, πεζοδρόμια, σήμανση – ασφάλιση, οχετός κ.λ.π.). Κατασκευή νέου κτιρίου εξυπηρέτησης λιμένα (χώρος εξυπηρέτησης και αναμονής κοινού, χώροι λειτουργίας λιμένα, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων) επιφάνειας 140 τ.μ. καθώς και περιβάλλοντα χώρο (πέργκολα, παγκάκια, ζαρτινιέρες) επιφάνειας 57 τ.μ. περίπου. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις λιμένα (ηλεκτροφωτισμός, δίκτυο τηλεφωνοδότησης, δίκτυο πυρόσβεσης, ύδρευση και αποχέτευση με σύστημα συλλογής – διάθεσης ελαιωδών καταλοίπων). Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οδού πρόσβασης (οδοφωτισμός). Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου (ύδρευση, αποχέτευση, ενεργητική πυροπροστασία, κλιματισμός – εξαερισμός, ηλεκτροφωτισμός, εγκατάσταση τηλεφώνων, εγκατάσταση RTV, αντικεραυνική προστασία).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η .

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η .9. 10.

Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 14/09/2016. [η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν.

  1. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στις Λίστες Πληρότητας και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ) και πρόκειται να αποτυπωθεί στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ,
  2. Την με αρ. πρωτ. Οικ.452 /18.03.2016 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής της ΠΙΝ .

Αποφασίζει

την ένταξη της Πράξης «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.