ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

Ο Σύλλογος Ιθακησίων Ναυτικών, ενημερώνει σχετικά με το επίδομα που αφορά τους άνεργους εν ενεργεία ναυτικούς. “Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11559 εγκύκλιο του Οίκου Ναύτου διευκρινίζεται ότι, η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Κ.Υ.Α. Για την εφαρμογή της, σας δίνουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις – οδηγίες:

1. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 καθορίζεται ως εξής :
α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400 € (τετρακόσια ευρώ)
β. Στους άγαμους ή άγαμες: 350 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)

2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 ορίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 11/12/2017 έως και 27/12/2017 και η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ολοκληρωθεί στις 28/12/2017.
Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών από 11/12/2017 έως και 27/12/2017 για έλεγχο είναι αποκλειστική.
Ο κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους κατοικούν ή βρίσκονται στην Αθήνα και Πειραιά και στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, για τους δικαιούχους που κατοικούν ή βρίσκονται στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
3Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει:
α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον στην τελευταία πριν τις 25/11/2017 τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (δηλαδή από 25/12/2014 έως 25/11/2017)
ή
να έχει εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2017 πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 25/11/2017 (δηλαδή από 25/12/2012 έως 25/11/2017).
β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι τις 25/12/2017 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες.
Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2015 έως 25/11/2017.
Ναυτολόγιο έως 30 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.
γ) Έχουν εγγραφεί στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και έχουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι προϋποθέσεις (α), (β) και (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

3Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν επειδή πάσχουν από χρόνια νοσήματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
Για τον χαρακτηρισμό του νοσήματος ως χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί ή να ασκήσει άλλη εργασία, αρμόδιοι είναι οι εξής:
Οι Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) της Χώρας και εν γένει οι Φορείς Παροχών Υπηρεσιών Υγείας της Δ.Υ.Πε.
Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.
Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
α) Αριθμός ΑΜΚΑ και β) το τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας
β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2017 εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998(ΑΊ76), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο (04 μήνες) τουλάχιστον μετά την 01/01/2017 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από έναν ( 01) μήνα.

3Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ναυτικούς με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ (να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ).

Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:
1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη, στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
2) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.
3) Τα επιδόματα ανεργίας (Π.Δ 228/1998), μητρότητας (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) καθώς και η επιδότηση σπουδαστών ( κ.υ.α αριθμ. 3627.1/01/2005), δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.
Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παράγραφο 3Α της παρούσας.
Δεν προσμετρείται φοίτηση που έπεται της τελευταίας απόλυσης.
Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο του δικαιούχου.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4Α. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο υπολογισμός των προσόντων και προϋποθέσεων της παρ. 3 της Εγκυκλίου γίνεται από τις εγγραφές που έχουν γίνει στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερομένου και από το Μηχανογραφικό σημείωμα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην Υπηρεσία ελέγχου.
Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ. θα υπολογίζεται εφόσον έχει καταχωρηθεί στο Ναυτικό Φυλλάδιο από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ή οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν πιστοποιητικά, απαραίτητα θεωρημένα από τις κατά τόπους Λιμενικές ή Προ¬ξενικές Αρχές.
Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία που δεν έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ θα υπολογίζεται μόνο εφόσον έχει κανονικά εξαγοραστεί και καταχωρηθεί στο Ν.Φ ή προσκομίζοντας αντίγραφα γραμματίων είσπραξης των εισφορών τα οποία χορηγούνται από το Ν.Α.Τ.
Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούν ναυτολόγιο, δεν προσμετρείται σαν χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας.
Όσον αφορά στη περίπτωση “πλοίων στερουμένων ναυτολογίου” που κατεβλήθησαν όμως εισφορές στο Ν.Α.Τ, οι εργαζόμενοι σε πλοία αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να προσκομίζουν φωτοτυπία της κατάστασης πληρωμής των εισφορών τους από το Ν.Α.Τ
Το χρονικό διάστημα που ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, θεωρείται χρόνος ναυτικής υπηρεσίας και απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης (μόνο για το σκοπό της παρούσας Εγκυκλίου).
Ο χρόνος νοσηλείας των ναυτικών προσμετρείται εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παράγραφο 3Α (α και β) της παρούσας.
Ο ναυτικός ο οποίος επιδοτείται από τον Οίκο Ναύτου λόγω έκτακτης ασθένειας ή ατυχήματος δεν δικαιούται καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

4Β. ΑΝΕΡΓΙΑ
Για να πάρει ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα πρέπει, να έχει απολυθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 25/12/2015 έως 25/11/2017, να έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους ανέργων του Γ.Ε.Ν.Ε και να έχει εφοδιαστεί με Κάρτα Ανεργίας, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά και η αιτία απόλυσης του ναυτικού.
Η ανεργία του ναυτικού θα εξακριβωθεί από το Ναυτικό Φυλλάδιο ή από βεβαίωση της εταιρείας, όταν η τελευταία απόλυση έχει γίνει από πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν.Α.Τ.
Αναφέρεται απαραιτήτως και η αιτία απόλυσης.
Τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού, θεωρείται σύμφωνα με το Νόμο, η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται:
α) είτε μισθού, λόγω ασθενείας ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.),
β) είτε αποζημίωσης, λόγω απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, πώλησης, αποβολής της Ελληνικής σημαίας, ανικανότητας του πλοίου για πλόες, παροπλισμού, καταγγελίας της σύμβασης από το ναυτικό για παραβάσεις του Πλοιάρχου ή
γ) οποιασδήποτε άλλης αιτίας που συνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ή ΜΙΣΘΟ.

4Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η οικογενειακή κατάσταση του ανέργου ναυτικού, αποδεικνύεται από το Βιβλιάριο Ασθενείας του Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών), το οποίο ο ναυτικός οφείλει να προσκομίζει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση που δεν φέρει Βιβλιάριο Ο.Ν, θα αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία ή δικαιολογητικά, που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει δηλαδή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017
1. Το Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)
2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ( Αριθμός IBAN )
3. Αριθμός ΑΜΚΑ
4. Υπεύθυνη Δήλωση “περί μη ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα”
5. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου του ναυτικού.
6. Φωτοτυπία Κάρτας ανεργίας ( Γ.Ε.Ν.Ε )
7. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.
8. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού η οποία προσμετρείται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί στη μηχανογραφική μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
9. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν συζύγου ή παιδιού ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (βλ. 4Γ) από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
10.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί, ανά περίπτωση , από τον αρμόδιο υπάλληλο Ο.Ν.
11.Το Διαβατήριο (εφόσον χρησιμοποιήθηκε )

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Για τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων στο φύλλο ελέγχου προσόντων απαιτούνται:
1. Τα στοιχεία ταυτότητος του ναυτικού
2. Οι αριθμοί ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ και ΜΟΝ
3. Η ημερομηνία, η αιτία και η χώρα της τελευταίας απόλυσης. Η απόφαση υπογράφεται απαραίτητα από τον/την δικαιούχο.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει προέλεγχος και τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικά πρόσωπα ενυπογράφως και με σφραγίδα (υπηρεσιακούς παράγοντες).
Στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερόμενου και σε εμφανές σημείο της σελίδας στην οποία έχει καταχωρηθεί η τελευταία απόλυση, πρέπει να καταχωρείται η ημερομηνία και το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει ο άνεργος ναυτικός για τις γιορτές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017.
Κατ’ εξαίρεση η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για έλεγχο, επιτρέπεται να γίνεται από άλλο πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από Αστυνομική ή άλλη Αρχή, μόνο στη περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να προσκομίσει ο ίδιος καθόλη την διάρκεια του χρονικού διαστήματος που έχει καθοριστεί για την κατάθεση των δικαιολογητικών, εξαιτίας έκτακτης ασθένειας του ναυτικού που θα βεβαιώνεται από Προϊσταμένη Αρχή Δομών Δημόσιας Υγείας ή Δ.Υ.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017, θα πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.
α) Οι πληρωμές που αφορούν άνεργους ναυτικούς, για τους οποίους εγκρίθηκε να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 από την Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου και από τα ΠΟΝ τα οποία είναι συνδεδεμένα On Line στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου (ΟΠΣΟΝ) θα γίνονται σταδιακά, με ηλεκτρονική πληρωμή από την Κεντρική Υπηρεσία.
β) Οι πληρωμές που αφορούν άνεργους ναυτικούς, για τους οποίους εγκρίθηκε να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 από τα ΠΟΝ τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα On Line στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου (ΟΠΣΟΝ) θα γίνονται σταδιακά από τα ΠΟΝ αποκλειστικά, μέσω κατάθεσης των ποσών (εμβασμάτων) στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.