ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»

Ο Δήμος Ιθάκης Π.Ε. Κεφαλληνίας διακηρύσσει την με ανοιχτό διαγωνισμό  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,00€ (με ΦΠΑ ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 3669/08 και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του έργου και καλεί του ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορία εργασιών:  Α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 45.252,40€ (δαπάνης εργασιών, πέραν των ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). B) κατηγορία ΗΛΜ, με προϋπολογισμό 20.262,00€ (δαπάνης εργασιών, πέραν των ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του  άρθρου 6 του N. 3669/08, ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008 επί του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο του Δήμου Ιθάκης. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου Ιθάκης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/01/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα Γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης στην Ιθάκη. Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου αποτελέσματος ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της Προϊστάμενης Αρχής στον ίδιο τόπο χωρίς άλλη δημοσίευση. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ανεξαρτήτως Έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (κύρια κατηγορία).  Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανεξαρτήτως Έδρας, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσόν των 1.788,62€.  Η παραλαβή των συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού θα γίνεται από την Δευτέρα 14/12/2015 μέχρι την ημέρα Τετάρτη 20/01/2016, από τον Δήμο Ιθάκης Π.Ε. Κεφαλληνίας με την καταβολή δαπάνης αναπαραγωγής τους, με δική τους επιμέλεια.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Δήμου Ιθάκης Π.Ε. Κεφαλληνίας ή στο τηλέφωνο 2674032529 ή 33622 υπεύθυνος: Κωστήρη Παναγούλα ή Μουζάκης Ιωάννης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ