ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο Δήμος Ιθάκης ανακοινώνει ότι Αιτήματα για Διενέργεια Αυτοψίας για την εκτίμηση ζημιών μόνο  Οικοσυσκευής  Πρώτης Κατοικίας θα γίνονται δεκτά έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016.Mετά την παρέλευση  της ημερομηνίας αυτής σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία δεν θα γίνεται  δεκτό κανένα Αίτημα για το συγκεκριμένο λόγο.

Συμπληρώνοντας αίτηση στην έδρα της Υπηρεσίας Πρόνοιας στο κτίριο του ΚΑΠΗ Δήμου Ιθάκης,  από τις 8.00 έως 15.00. Τηλέφωνο 26740 32370

Σε Κάθε νοικοκυριό που αιτείται διενέργεια αυτοψίας παραδίδονται από το μικτό κλιμάκιο:

1)    Αίτηση προς συμπλήρωση

2)    Υπεύθυνη Δήλωση προς υπογραφή

3)   Λίστα δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας (Κτίριο ΚΑΠΗ):

α) Ε1 Φορολογικού έτους 2014 και Ε9

β) Λογαριασμό ΔΕΗ του ακινήτου

γ) Δελτίο ταυτότητας Δικαιούχου

δ) Μισθωτήριο Συμβόλαιο (αν μισθώνεται η κατοικία)

ε) IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού Δικαιούχου

στ) Δελτίο Αυτοψίας Υ.Α.Σ (εφόσον υπάρχει)

Εάν υπάρχουν συνοικούντες ή συγκάτοικοι θα πρέπει να προσκομισθούν Ε1 του Φορολογικού Έτους 2014 και αυτών

Τα έγγραφά τους συγκεντρώνονται στην υπηρεσία Πρόνοιας, διασταυρώνονται με τις αυτοψίες των κλιμακίων, ομαδοποιούνται και αποστέλλονται οι σχετικές λίστες στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,  Κοιν. Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διατεθούν από την κεντρική κυβέρνηση οι σχετικές πιστώσεις στο Δήμο Ιθάκης και να κατατεθούν στη συνέχεια τα χρηματικά βοηθήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001 παρ. 12 εδ. 3α (ΦΕΚ 1185/Β/2001, η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ασκεί την κρατική αρμοδιότητα της καταγραφής των ζημιών της οικοσκευής των κύριων κατοικιών, συγκεντρώνει τα κατά το νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους πολίτες και αποστέλλει συγκεντρωτικό αίτημα προς το Υπουργείου Εργασίας,  Κοιν. Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το σύνολο των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων προς τα νοικοκυριά που τηρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος.

Το χρηματικό βοήθημα έχει στόχο την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών (πρώτες κατοικίες και όχι δευτερεύουσες ή εξοχικές) που έχουν υποστεί ζημιές στην οικοσκευή της κατοικίας αυτής είτε χρήζουν απλών επισκευαστικών εργασιών.

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις ζημιών όπως: ζημιές σε έπιπλα, είδη υγιεινής, κουφώματα, στρώματα, λεβητοστάσια, εντοιχισμένα έπιπλα, πλακάκια, δάπεδα, επιφανειακές ζημιές τοίχων της κατοικίας, ηελκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός για τη λειτουργία του νοικοκυριού, κατεστραμμένα χαλιά ή  μοκέτες, ιματισμός, κ.α.

Επισημαίνεται ότι το χρηματικό βοήθημα έχει προνοιακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποζημίωση της αποτίμησης του κόστους των ζημιών. Άλλωστε το ύψος του βοηθήματος δεν εξαρτάται από το κόστος των ζημιών αλλά από το μέγεθος των μελών του νοικοκυριού, την επιφάνεια της πρώτης κατοικίας και από τον βαθμό ζημιάς όπως εκτιμάται από το κλιμάκιο αυτοψιών (Α ή Β ή Γ).

Όπως ρητώς αναφέρει η ΚΥΑ 2673/2001 η ενίσχυση είναι καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α’ 269/24.12.2014) Άρθρο 38: Οι οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και βοηθήματα που προβλέπονται στην ΚΥΑ 2673/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1185) στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς κ.λπ. που καταβάλλονται στους πολίτες δικαιούχους ή στους φορείς από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΦ 3320, μέσω των Δήμων ή των Περιφερειών, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των Δήμων ή των Περιφερειών αυτών προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους τρίτους.