ΙΘΑΚΗΣΙΑΚΑ: ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟ 1890

Από της Τετάρτης της παρελθούσης εβδομάδος οι αποτελούντες τον Συμπολιτευόμενον Συνδυασμόν ήρξαντο της εκλογικής αυτών περιοδείας. Μετέβησαν κατά πρώτον εις την πόλιν της Νήσου Ιθάκης (Βαθύ). Οι κάτοικοι του Βαθέως, τούτο μεν διότι είναι κατ’ αρχήν Τρικουπικοί, τούτο δε ευγνωμονούσι προς τους συμπολιτευομένους υποψηφίους, τέως βουλευτάς Μεταξά, Καβαλιεράτον και Μουσούρην, πολλά, τη συνεργεία του διακεκριμμένου Δημάρχου κ. Α. Μαράτου, υπέρ του Βαθέως πράξαντας, εδέχθησαν μετ’ αληθούς ενθουσιασμού, τους επισκέπτας, πανταχού δε όπου αν επήγαινον προσήρχοντο αυθόρμητοι και τους εχαιρέτιζον εκφράζοντες τα υπέρ αυτών και της Κυβερνήσεως αισθήματά των. Εκείθεν μετέβησαν εις την Νήσον Κάλαμον, όπου την αυτήν εύρον θερμήν υποδοχήν προπεμφθέντες κατά την αναχώρησίν των υπό πάντων των κατοίκων, ηγουμένου του ρέκτου Δημάρχου κ. Ι. Κομνηνού και του Ιατρού του Δήμου, ενώ οι κώδωνες των Εκκλησιών έκρουον χαρμοσύνως. Από του Καλάμου μετέβησαν και πάλιν εις Βαθύ, όθεν την πρωΐαν της επιούσης ανεχώρησαν δια τον Δήμον Πολυκτορίων προπεμφθέντες υπό του Δημάρχου και πολλών εγκρίτων πολιτών της πόλεως.
Όταν έφθασαν εις Σταυρόν πρωτεύουσαν του Δήμου τούτου υπεδέχθησαν αυτούς ο Δήμαρχος και Ιατρός κ. Διομίδης Πήλικας ανήρ, εις όν πολλά οφείλει ο Δήμος του, και δια την αφιλοκερδή και φιλάνθρωπον ενάσκησιν του επαγγέλματός του και δια την καλήν αυτού διοίκησιν και δια τον ζήλον μεθ’ ού εργάζεται υπέρ βελτιώσεως αυτού, και πλήθους πολιτών. Του Δήμου Πολυκτορίων επεσκέφθησαν άπαντα σχεδόν τα χωρία, εν πάσι δε εγένοντο δεκτοί μετ’ ενθουσιασμού υπό των κατοίκων. Εν Σταυρώ, εν Λεύκη, εν Κολιερή, εν Αγίοις Σαράντα και εν Πλατυθριά και εν αυτή τη Εξωγή, χωρίω ειλικρινούς χαράς και αθρώοι προέπεμπον αυτούς αναχωρούντας.
Αναχωρήσαντες το Σάββατον μ.μ. εκ του Δήμου Πολυκτορίων μετέβησαν εις την κωμόπολιν Κιόνιον πρωτεύουσαν του Δήμου Νηριτίων. Εκεί η γενομένη αυτοίς υποδοχή, ήτο αληθώς πανηγυρική. Αι εκκλησίαι ήσαν σημαιοστόλιστοι, ο Δήμαρχος δε κ. Παΐζης μετά του Δημοτικού Συμβουλίου, του Ιατρού και πάντων των κατοίκων έσπευσαν εις συνάντησιν των επισκεπτομένων αυτούς υποψηφίων, εν μέσω αδιαλείπτων κανονιοβολισμών και πυροβολισμών.
Άμα τη αφίξει των ωμήλησεν προς τους κατοίκους της Κωμοπόλεως Κιονίου ο κ. Μουσούρης, ευχαριστήσας αυτούς εξ ονόματος αυτού και των συναδέλφων του δια την γενομένην αυτοίς υποδοχήν, εκθέσας τα της πορείας αυτού και των συναδέλφων του κ.κ. Μεταξά και Καβαλιεράτου εν τη Βουλή παραστήσας τα ευεργετήματα άπερ παρέσχεν εις το έθνος η Κυβέρνησις του κ. Τρικούπη, και διαβεβαιώσας τους κατοίκους οτι και εν τω μέλλοντι την αυτήν θ’ ακολουθήσωσι πορείαν αυτοί τε και οι μετ’ αυτών ήδη συνδυασθέντες κ.κ. Κατσαΐτης, Ξυδιάς, Βανδώρος και Πήλικας, καθ’ όσον μεν αφορά τα γενικά πράγματα υποστηρίζοντες το σύστημα του κ. Τρικούπη, καθ’ όσον δε αφορά τα τοπικά εργαζομενοι ως μέχρι τούδε υπέρ της ευημερίας και προόδου του τόπου όν ζητούσι ν’ αντιπροσωπεύσωσι.
Τους λόγους του κ. Μουσούρη υπεδέχθησαν οι κάτοικοι μετ’ ενθουσιωδών ζητοκραυγών, υπέρ της Κυβερνήσεως και των συμπολιτευομένων υποψηφίων.
Μετά τον κ. Μουσούρην ωμίλησεν ο γνωστός ήδη δια τον ζήλον και τας αδιαλείπτους υπέρ της προόδου του Δήμου του Δήμαρχος Νηριτίων κ. Παΐζης προσπαθείας του, εκφράσας τας ευχαριστείας αυτού, προς τους τρεις συμπολιτευομένους βουλευτάς κ.κ. Μεταξάν, Μουσούρην και Καβαλιεράτον, δι’ όσα υπέρ του Δήμου του έπραξαν και δια την προθυμίαν μεθ’ ής ενήργουν δια παν ό,τι υπέρ του Δήμου αυτού εζήτει, παραστήσας οτι εις τας ενεργείας αυτών οφείλεται η ίδρυσις Σχολείου θηλέων εν Κιονίω, η κατασκευή φρέατος εις Σαρακινάρη και η κατασκευή της οδού από Ανωγής εις Καθαρά. Μετά τον Δήμαρχον ωμίλησεν ο εξ Ιθάκης υποψήφιος βουλευτής κ. Βαρβαρήγος Πήλικας. Είπεν οτι αυτός απεφάσισε ν’ αποδυθή εις τον εκλογικόν αγώνα, μόνον και μόνον διότι ενόμισε καθήκον του να υποστηρίξη την Κυβέρνησιν του κ. Τρικούπη, ως την μόνην Κυβερνήσασαν και δυναμένην εν τω μέλλοντι να κυβερνήση καλώς το κράτος – οτι δια τούτο παρακαλεί τους συμπολίτας τους Ιθακησίους να μη κάμωσι ουδεμίαν διάκρισιν μεταξύ αυτού και των Κεφαλλήνων συναδέλφων του – οτι η Ιθάκη οφείλει να ευγνωμονή προς τους μέχρι τούδε συμπολιτευομένους βουλευτάς, ων πολλά υπέρ αυτής πράξαντας, και οτι δεν αμφιβάλλει οτι οι κάτοικοι αυτής θα δείξωσιν και εν τη περιπτώσει ταύτη, ως πάντοτε, οτι είνε λαός ανεξάρτητος, νοήμων και μορφωμένος, ψηφίζουν υπέρ όλου αδιακρίτως του Κυβερνητικού Συνδυασμού.
Τους λόγους του τε Δημάρχου και του κ. Πήλικα εδέχθησαν οι κάτοικοι μετ’ ενθουσιωδών και παρατεταμμένων ζητωκραυγών.
Μετά ταύθα μετέβησαν εις το Σχολείον των θηλέων το ιδρυθέν τη ενεργεία των κ. Μουσούρη, Καβαλιεράτου και Μεταξά, ένθα ήσαν συνηγμέναι αι μαθήτριαι, προσεφώνησε δ’ αυτοίς η διδάσκαλος εγχειρίσασα αυτοίς εξ ονόματος των μαθητριών στέφανον και το εξής ευχαριστήριον έγγραφον.
Εκφράζομεν εις τους βουλευτάς και ιδρυτάς της Σχολής, αξιοτίμους κ.κ. Α. Μεταξάν, Γ. Μουσούρην και Α. Καβαλιεράτον, εκφράζουσιν από καρδίας τας ευχαριστήσεις των και τας υπέρ τούτων προς τον ύψιστον διήσεις των.
Εις την διδασκαλον απήντησεν δι’ ολίγων ο κ. Μουσούρης.
Από του Κιονίου μετέβησαν εις Ανωγήν του αυτού Δήμου. Και εκεί κωδωνοκρουσίαι χαρμόσυνοι, πυροβολισμοί και ενθουσιώδεις ζητωκραυγαί αντήχησαν άμα τη μεταβάσει των, γενομένων δεκτών υπό πάντων των κατοίκων ηγουμένου του ιερέως. – Προσεφώνησε δε αυτοίς ο κ. Μουσούρης, απήντησε δε τα εικότα ο Δήμαρχος κ. Παΐζης.
Ούτως επεραιώθη η περιοδεία της επαρχίας Ιθάκης, απεκόμισαν δ’ εκ ταύτης οι συμπολιτευόμενοι υποψήφιοι αρίστας εντυπώσεις και απήλθον μετά της πεποιθήσεως οτι εν τη Επαρχία εκείνη ο συμπολιτευόμενος συνδυασμός θα πλειοψηφίση του των αντιπολιτευομένων κατά 500 και πλέον ψήφους.

Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” Φύλλον 167, 20.9.1890(Αρχείο Τηλεμαχου Καραβία)

Δια την αντιγραφή ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.