ΙΘΑΚΗΣΙΑΚΑ: ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ

Φαίνεται πως όποιος κάμει απόφασιν να γράψη κάτι εις το “Εμπρός” κάμνει προτήτερα όρκον να μη ειπή την αλήθειαν. Αυτό το καλόν σύστημα ακολούθησε και ο Πολυκτόριος, δηλαδή ο καλός μας δήμαρχος, όταν έγραψε δια το μοναστήρι των Ταξιαρχών. Αν είχεν ολίγη φιλοτιμίαν έπρεπε να μη αναφέρη αυτό το πράγμα, διότι τον εσύμφερε να σιωπά. Αλλ’ όπως όλοι οι αναίσχυντοι, ηθέλησεν όχι μόνο να γράψη ψεύματα, πλην και να παρουσιάση εις τον κόσμον, οτι εις αυτόν χρεωστείται το έργον. Εάν ο καλός μας δήμαρχος έγραφε αυτά δια ξένους ανθρώπους, μα τα κολοκύθια, ημπορούσε να περάσουν, αλλ’ αφού επρόκειτο να τα διαβάσωμεν και ημείς εδώ, έπρεπε να καταλάβη πως θα έκαμνε κακήν εντύπωσιν, διότι όλοι γνωρίζομεν πως κτίζεται η εκκλησία.
Ο καλός μας δήμαρχος μας έκαμε χίλια προσκόμματα και μας επαίδευσε τρία έτη, χωρίς ποτέ να φθάνωμεν εις εξογόμενον. Αφού απελπίσθημεν, τότε δια να επιτύχωμεν κάτι απεφασίσαμεν και εδώσαμεν την εργολαβίαν εις ένα φίλο του, μεταχειρισθήκαμε δε και άλλα πρόσωπα δια να τον πείσουν να συγκατανεύση. Αφού κατορθώσαμεν τούτο ήρχσε η κατεδάφησις του παλαιού κτιρίου, εμαζεύσαμεν ολίγα χρήματα από τους ενορίτας και κτίζομεν την νέαν εκκλησίαν, δια την οποίαν ούτε ο καλός μας δήμαρχος, ούτε κανείς από τους συγγενείς του έδωκε λεπτόν, αν και να ήναι ενορίται.
Με τα χρήματα λοιπόν των ενοριτών, με την ενέργειαν των επιτρόπων, που όλοι είναι αντίθετοι του δημάρχου, και με τα χρήματα τα οποία πληρόνει ο κ. Διονύσιος Προσαλέντης γίνεται η εκκλησία. Το κτίριον τώρα επροχώρησεν αρκετά, διότι όλοι εργάζονται με ενδιαφέρον, ο δε Κωνσταντίνος Γαβρίλης ενορίτης δεικνύει έκτακτον ζήλον, επιστατών όλην την ημέραν όπως ταχύτερον προχωρεί η εργασία.
Αυτή είναι η αλήθεια την οποίαν έκρυψεν ο καλός μας δήμαρχος και εφρόντισε μόνον να μας φέρη το “Εμπρός” να το μοΙράση και να λέγη οτι κάποιος τον επανεί. Με αυτήν την κουτοπονηρίαν επήγε και εις ένα έντιμον άνθρωπον, επίτροπον, και του έλεγε. Βλέπεις, μας επαινεί κάποιος δια την εκκλησίαν, ο δε επίτροπος εις απάντησιν του είπεν. Αυτός που τα έγραψε πρέπει, δήμαρχε, να είναι μπιρμπάντες, διότι γράφει όλο ψεύματα, ενώ ημείς ηξεύρομεν πως κτίζεται η εκκλησία και ποιος πληρόνει.

2 Αυγούστου 1890
Δ.Π.

Εφημερίδα ΤΥΠΟΣ Φύλλον 28, 11 Αυγούστου 1890 (Αρχείο Τηλέμαχου Κασραβία)
Φωτογραφία Καρτποσταλ Φιλαρμονικής Εταιρείας Ιθάκης 1909, Συλλογή Τηλέμαχου Καραβία)
Για την αντιγραφή ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.