ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:  Τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την τήρηση της καθαριότητας του Δήμου, την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος και την ενημέρωση του πολίτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1:   Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού.

Η καθαριότητα της πόλης και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των πολιτών, των κοινωνικών επαγγελματικών φορέων και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ΙΘΑΚΗΣ και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: ” Τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (προσωρινή, αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση). ” Την τήρηση της καθαριότητας του Δήμου, την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. ” Την ενημέρωση του πολίτη, για τους κανόνες που θεσπίζει ο Δήμος μας μέσα από τα συντεταγμένα όργανα της, με στόχο την ομαλή της λειτουργία.

Άρθρο 2:  Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού.

Αυτή ανήκει στην Επιτροπή Καθαριότητας η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο (υπεύθυνο Καθαριότητας), δυο μέλη του Δ.Σ. του Δήμου, έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και έναν εκπρόσωπο από την Αστυνομία. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης μας, οφείλουν να συνδράμουν την πιο πάνω Αρχή για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής της.

Άρθρο 3:  Ορισμοί : Χαρακτηρισμός των στερεών αποβλήτων.

Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν.

Αυτά σύμφωνα με την νομοθεσία και τις πρόσφατες διατάξεις ταξινομούνται σε ΟΙΚΙΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.

 1. Τα οικιακά απορρίμματα περιλαμβάνουν: τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισμού ή άλλα απόβλητα που από τη φύση τους ή τη σύνθεσή τους μπορούν να εξομοιωθούν μ’ αυτά.
 1. Τα αστικά – δημοτικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ.

γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κτλ.).

δ) Επικίνδυνα απορρίμματα όπως μπαταρίες φάρμακα, σύριγγες κτλ.

 1. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί πλαστικά κτλ.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κτλ., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.

γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων.

δ)Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια συνήθων μεθόδων και οχημάτων.

στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.

 1. Τοξικά – Επικίνδυνα

Επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κτλ.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.

Άλλες κατηγορίες απορριμμάτων είναι και οι εξής: α) υγρά απόβλητα, β) μη επικίνδυνα απόβλητα, γ) αδρανή απόβλητα.

Άρθρο 4:  υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Υπόχρεοι για την προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων:

 1. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών δημοτικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα και η οργάνωση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης γίνεται από το Δήμο.
 1. Η προσωρινή αποθήκευση των υπόλοιπων στερεών αποβλήτων που δεν είναι δημοτικά γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις).

Υπόχρεοι για τις λοιπές εργασίες διαχείρισης:

 1. Υπόχρεος φορέας για τις υπόλοιπες εργασίες διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων είναι ο Δήμος Ιθάκης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά, τα οποία λόγω της φύσης, της σύνθεσης, του είδους, ή της ποιότητας και της ποσότητας τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους ή απομακρυσμένους, καθιστούν ανέφικτη την συλλογή, μεταφορά και διάθεσή τους με τα διαθέσιμα μέσα. Στις περιπτώσεις αυτές η συλλογή, μεταφορά και διάθεσή τους γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 1. Υπόχρεος για τις υπόλοιπες εργασίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που δεν είναι δημοτικά και λόγω της σύνθεσής τους δε γίνονται αποδεκτά από το Δήμο, είναι με ευθύνη και δαπάνες του ο κάτοχος του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα.
 1. Υπόχρεος φορέας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων από οδούς, δημοτικούς ή δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και τμήματα επαρχιακών ή εθνικών οδών εντός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιθάκης, είναι ο Δήμος.
 1. Οι υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή των στερεών αποβλήτων από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τμήματα εθνικών ή επαρχιακών οδών εκτός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιθάκης, ορίζονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 69728/824/96 (358β/17-5-96).

Άρθρο 5:  υποχρεώσεις του Δήμου.

Με βάση τον παρόντα Κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

 1. Η περισυλλογή, η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα στο χώρο ελεγχόμενης διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου. Σε ειδικές και έκτατες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις αδυναμίας της υπηρεσίας του Δήμου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα αυτά οι αντίστοιχες εργασίες μπορούν να ανατίθενται σε ιδιώτες σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 1. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.) εντός 10ημέρου από την ειδοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
 1. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 3, εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και τη σχετική υποδομή. Η αποκομιδή γίνεται βάσει ιδιαίτερου προγράμματος αποκομιδής και αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλει το ειδικό τέλος που έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του.
 1. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος, ορίζονται από το Δήμο, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων χώρων. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λ.π.
 1. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή για ανακύκλωση απορριμμάτων, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση του Δήμου ή σε προεπιλεγμένες συνοικίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Δήμος μας οφείλει με ειδικά φυλλάδια, ανακοινώσεις και διαφημιστικά μηνύματα να γνωστοποιεί κατά τακτά διαστήματα στους κατοίκους την ύπαρξη του παραπάνω προγράμματος.
 1. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων και τις ώρες και οι ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινόχρηστων χώρων.
 1. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 30 παρ. 2 του Π.Δ/τος 323/89 (ΔΚΚ).
 1. Η λήψη έκτατων μέτρων καθαριότητας της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
 1. Ο Δήμος έχει υποχρέωση για την προμήθεια και διάθεση στους εργαζόμενους στολών εργασίας για την ομοιόμορφη εμφάνιση και την προστασία της υγείας τους.

Άρθρο 6: Εξαιρέσεις από τον παρόντα  Κανονισμό.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων, του άρθρου 3 επικίνδυνα απορρίμματα (μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.) και ειδικά απορρίμματα (δ) & (ε) και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά – επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως:

Ραδιενεργά απόβλητα

Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες

Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων

Απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων

Γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π.

Υγρά καταλυτών αυτοκινήτων

Άρθρο 7: Προσωρινή Αποθήκευση, μεταφορά , τελική διάθεση των οικιακών στερεών   αποβλήτων.

Προσωρινή Αποθήκευση: Η προσωρινή αποθήκευση των οικιακών αποβλήτων γίνεται μέσα σε κυλιόμενους κάδους αποβλήτων (Κ.Κ.Ο.Α.), εκτός από εκείνα τα υλικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ειδικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.

Οι κάδοι αποτελούν περιουσία του Δήμου και σ’ αυτόν ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Δεν επιτρέπεται η κατοχή τους και η αποκλειστική χρήση τους από οποιοδήποτε παραγωγό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση του Δήμου.

Οι κάδοι τοποθετούνται σε θέσεις που επιλέγει ο Δήμος κατόπιν μελέτης των συνθηκών τις περιοχής (συγκοινωνιακών, κοινωνικών, υγειονομικών κ.λ.π.) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των παραγωγών, η μη όχληση τους (κυρίως λόγω οσμών), η προστασία της αισθητικής της γύρω περιοχής καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου κατά τον χειρισμό τους.

Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων γίνεται από το Δήμο σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών καθώς και για την καταστροφή των παθογόνων οργανισμών.

Οι παραγωγοί οικιακών αποβλήτων οφείλουν:

 1. Να συσκευάζουν τα οικιακά απόβλητα μέσα σε πλαστικές στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές, πριν την εναπόθεσή τους μέσα στους κάδους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 30,00 €.
 1. Να βγάζουν από το χώρο ευθύνης τους και να τοποθετούν τις σακούλες με τα οικιακά απόβλητα στους κάδους μετά τη δύση του ηλίου και πάντα πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου από την περιοχή τους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 30,00 € – 35,00 €.
 1. Να τοποθετούν τις σακούλες πάντα μέσα στους κάδους εφ’ όσον έχουν ελεύθερο χώρο. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος, ο παραγωγός οφείλει να προχωρήσει στον αμέσως πλησιέστερο σ’ αυτόν κάδο. Η αδικαιολόγητη τοποθέτηση πλαστικών σάκων έξω από τους κάδους αποτελεί παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.
 1. Να μην μετακινούν για οποιοδήποτε λόγο τους κάδους από τις θέσεις στις οποίες τους έχει τοποθετήσει ο Δήμος. Η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων από τον παραγωγό αποτελεί παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €.
 1. Να μην τοποθετούν μέσα στους κάδους στερεά απόβλητα που δεν είναι οικιακά και ειδικότερα απόβλητα βαριά, αιχμηρά, ογκώδη, εύφλεκτα, τοξικά, μολυσματικά ή αδρανή υλικά, κ.λ.π. τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φθορά στους κάδους ή στα απορριμματοφόρα ή ακόμα και να προκαλέσουν ατύχημα στους εργαζόμενους του Δήμου. Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300,00 €, αν δεν έχει προκληθεί ζημιά ή πρόστιμο ισότοπο με τη ζημιά κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας, αν αυτή έχει ήδη προκληθεί.

Συλλογή – Μεταφορά: Η συλλογή των οικιακών αποβλήτων από τους κάδους και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης γίνεται από το προσωπικό του Δήμου και η μεταφορά τους με μηχανικά μέσα αποκομιδής (απορριμματοφόρα κλειστά ή ανοιχτά φορτηγά).

Τελική Διάθεση: Η τελική διάθεση των οικιακών αποβλήτων θα γίνεται στο Χώρο ελεγχόμενης διάθεσης απορριμμάτων Ιθάκης και στις εγκαταστάσεις αξιοποίησης και επεξεργασίας που θα δημιουργηθεί εκεί. Προς το παρόν η διάθεση των απορριμμάτων γίνεται στο ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ειδικοί κανόνες διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Άρθρο 8: ογκώδη δημοτικά απόβλητα.

Σαν ογκώδη δημοτικά απόβλητα νοούνται αντικείμενα μεγάλου όγκου, που προέρχονται από οικιακή δραστηριότητα (παλαιά έπιπλα, στρώματα, συσκευασίες, απόβλητα κηπευτικών εργασιών, υλικά συσκευασίας μεγάλου όγκου από χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό κ.λ.π.).

Τα απόβλητα αυτά (πλην των αποβλήτων κηπευτικών εργασιών) και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4, θα παραδίδονται στα συνεργεία του Δήμου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, ή θα αφήνονται σε θέσεις δίπλα από τους κάδους μετά τη δύση του ηλίου, αποκλειστικά τις ημέρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα συλλογής τους το οποίο θα ανακοινώνει ο Δήμος. Δεν επιτρέπεται η απόρριψή τους σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, ή σε χρόνο που δεν ανταποκρίνεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 200,00€.

Ειδικότερα οι υπεύθυνοι καταστημάτων, γραφείων κ.λ.π. αλλά και οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να ελαχιστοποιούν τον όγκο των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας δια πιέσεως και περιδέσεως μέχρι 20 κιλών. Τα συμπιεσμένα και συσκευασμένα σε πακέτα χαρτοκιβώτια θα αφήνονται σε θέσεις δίπλα από τους κάδους μετά τη δύση του ηλίου, τις ημέρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα συλλογής τους το οποίο θα ανακοινώνει ο Δήμος, ή σε ειδικές εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσής τους που θα δημιουργήσει για το σκοπό αυτό ο Δήμος.

Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 200,00 €. Χαρτοκιβώτια και υλικά συσκευασίας λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων που λόγω της μεγάλης ποσότητάς τους δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στην πόλη και στο Δήμο, θα συσκευάζονται δια πιέσεως και περιδέσεως σε πακέτα βάρους μέχρι 20 κιλών, θα φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και θα απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αναθέσουν την αποκομιδή τους κατόπιν συμφωνίας στο Δήμο, αλλά θα τους βαρύνει η δαπάνη αποκομιδής. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 50,00 €.

Η διαχείριση των αποβλήτων κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη, γκαζόν, υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιά κ.λ.π.) γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα αυτά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Η τελική διάθεσή τους θα γίνεται στον Χώρο ελεγχόμενης διάθεσης απορριμμάτων Κεφαλονιάς, με όρους που θα καθορίζει ο φορέας εκμετάλλευσης του. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση ή η αυθαίρετη απόρριψη τους σε χώρους κοινόχρηστους έξω από το χώρο παραγωγής τους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 150,00 €.

Άρθρο 9: Αδρανή απόβλητα.

Τα αδρανή απόβλητα προέρχονται συνήθως από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών, κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών έργων κ.λ.π.

Τα απόβλητα αυτά μπορεί να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς ανοιχτούς μεταλλικούς κάδους (containers) και να απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις του ΓΟΚ και τους όρους του παρόντος κανονισμού.

Η τελική διάθεση των αποβλήτων αυτών, θα γίνεται στο Χώρο ελεγχόμενης διάθεσης ή σε χώρο υποδοχής αδρανών υλικών που θα υποδείξει ο Δήμος. Δεν επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευσή τους σε πεζοδρόμια ή δρόμους τις πόλης, χωρίς την έγγραφη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που χορηγεί ο Δήμος. Η άδεια απαιτείται και για την τοποθέτηση container σε κοινόχρηστο χώρο. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 150,00 €.

Αν πρόκειται για αδρανή απόβλητα από κατασκευή έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, την ευθύνη απομάκρυνσής τους έχει ο ανάδοχος ή κύριος του έργου. Σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση του έργου και πριν την παράδοση του σε χρήση, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το χώρο επιμελώς καθαρισμένο.

Η παράβαση της διάταξης αυτής, επιφέρει πρόστιμο 50,00 €. Επίσης δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των αδρανών αποβλήτων, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στερεού αποβλήτου σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα , εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300,00 €.

Και στις τρεις περιπτώσεις οι υπαίτιοι βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επιβάλει ο Δήμος.

Άρθρο 10: Λάσπη από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Υπόχρεος για τις εργασίες διαχείρισης της λάσπης από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Δήμου Ιθάκης με ευθύνη και δαπάνη του, είναι ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα αυτά.

Άρθρο 11: Εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Η διαδικασία χαρακτηρισμού και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, περιγράφεται στο άρθρο 18 της ΚΥΑ 69728/824/96 (ΦΕΚ 358Β/17-05-96).

Με τον παρόντα κανονισμό απαγορεύεται η αυθαίρετη εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος ή τμήματος αυτών, οπουδήποτε μέσα στα όρια του Δήμου Ιθάκης. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να εγκαταλείψει το παλιό του όχημα, οφείλει να το παραδώσει στις εγκαταστάσεις του Δήμου χωρίς καμία επιβάρυνση, η οποία και θα φροντίσει για την τελική του διάθεση. Κατά την παράδοση συμπληρώνονται σχετικά έγγραφα παράδοσης που χορηγεί η υπηρεσία. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 200,00 €.

Άρθρο 12: Απορρίμματα προερχόμενα από Ξενοδοχεία, υπεραγορές καθώς και από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τα ξενοδοχεία, οι υπεραγορές (super markets), τα εστιατόρια, τα κρεοπωλεία, τα οπωροπωλεία καθώς και όσες κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την κρίση του Δήμου παράγουν υπερβολικά μεγάλο όγκο και έχουν υποχρέωση να συσκευάζουν τα στερεά τους απόβλητα μέσα σε πλαστικές στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές, και να τις τοποθετούν μέσα σε κάδους ιδιοκτησίας τους.

Οι κάδοι θα φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο της Επιχείρησης και θα τοποθετούνται με ευθύνη της σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης και οπωσδήποτε μετά τη δύση του ηλίου και πριν την ώρα διέλευσης του συνεργείου αποκομιδής. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 150,00 €. Για τα ογκώδη στερεά απόβλητα των επιχειρήσεων αυτών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η προσωρινή αποθήκευση λιπών και ελαίων αλλά και κάθε άλλου υγρού αποβλήτου σε κάδους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 150,00 €

Άρθρο 13: Απόβλητα προερχόμενα από την παραγωγική δραστηριότητα βιοτεχνιών, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, γυαλί, ελαστικά κλπ.)

Οι κύριοι νομείς ή κάτοχοι βιοτεχνικών επιχειρήσεων από την παραγωγική δραστηριότητα των οποίων παράγονται στερεά απόβλητα που δεν είναι δημοτικά, είναι υπεύθυνη με δαπάνες τους για την διαχείριση των αποβλήτων αυτών, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους της πόλης, ή η αυθαίρετη απόρριψή τους σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο χώρο.

Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 50,00 €. Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών στην ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ο Δήμος είναι διαθέσιμος να εξετάσει χωριστό σύστημα συλλογής και τελικής τους διάθεσης, σε συνεργασία και με δαπάνη των επιχειρήσεων αυτών.

Άρθρο 14: Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων και σχετικές έρευνες, μη επκίνδυνα.

Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 100,00 €. Για τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου ιδρυμάτων, κλινικών ή εργαστηρίων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ :

Διαχείριση  επικίνδυνων αποβλήτων.

Άρθρο 15:  επικίνδυνα απόβλητα.

Υπόχρεος φορέας για όλες τις εργασίες διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, είναι με ευθύνη και δαπάνες του, ο κύριος νομέας ή κάτοχος του χώρου από όπου προέρχονται τα απόβλητα αυτά.

Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών σε κάδους της πόλης, ή η αυθαίρετη απόρριψη και διάθεση τους σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο, ή στο Χώρο ελεγχόμενης διάθεσης απορριμμάτων και εν γένει κάθε εργασία διαχείρισης του που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η παράβαση αυτή, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, επιφέρει πρόστιμο 200,00 €.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV :

Εμφάνισης της πόλης.

Άρθρο 16:  Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων.

Ο Δήμος έχει την ευθύνη διατήρησης και συνεχούς βελτίωσης της καλής εμφάνισης της πόλης από πλευράς καθαριότητας. Για χώρους που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς όπως Λιμενική Ζώνη, Αρχαιολογική Χώροι, ιδιωτικά οικόπεδα, κτλ., την ευθύνη για την τήρηση της καθαριότητας έχουν με δαπάνες τους οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοί τους. Η συχνότητα καθαρισμού καθορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει.

Οι πολίτες μπορούν και πρέπει να συνδράμουν ουσιαστικά με τη συμπεριφορά τους για μια πόλη καθαρή. Για τον σκοπό αυτό δεν επιτρέπεται η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους, αποβλήτων, έστω και αν πρόκειται για μικροαντικείμενα συσκευασίας ή ατομικής χρήσης.

Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 5,00 €. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μεγάλης ποσότητας οικιακών αποβλήτων ανεξαρτήτως αν αυτά είναι συσκευασμένα ή όχι, σε καλάθια απορριμμάτων και οι μη συμμορφωμένοι με τη διάταξη αυτή θα πληρώνουν πρόστιμο 100,00 €. Ενέργειες κλοπής ή βανδαλισμών σε βάρος των προσωρινών μέσων αποθήκευσης θεωρούνται απαράδεκτες από το κοινωνικό σύνολο με αποτέλεσμα η παράβαση της διάταξης αυτής πέραν των αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει πρόστιμο 20,00 €.

Τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους και τα στερεά περιττώματά τους να συλλέγονται με ευθύνη του σε ειδικές σακούλες και θα απορρίπτονται εντός του κάδου. Οι μη συμμορφωμένοι με τη διάταξη αυτή θα πληρώνουν πρόστιμο 50,00 €.

Άρθρο 17:  Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετερίες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, fast food και συναφή καταστήματα είτε διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα είτε όχι, οφείλουν να διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς με ευθύνη και δαπάνη τους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 100,00 €.

Άρθρο 18:  Πλανόδιοι μικροπωλητές, λαϊκές αγορές.

Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι καντίνες οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό, να διαθέτουν ιδιόκτητα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων και να συλλέγουν τα κάθε είδους στερεά απόβλητα τους μέσα σε ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους θα τοποθετούν καλά σφραγισμένους στους πλησιέστερους κάδους. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 100,00 €.

Άρθρο 19:  Υπαίθρια αποθήκευση εμπορευμάτων και άλλων υλικών.

Η πλημμελής εναπόθεση και προσωρινή αποθήκευση υλικών συσκευασίας, εμπορευμάτων, οικοδομικών ή αδρανών υλικών, προϊόντων εκσκαφών, κτλ., μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό τους στο περιβάλλον λόγω αέρα ή βροχής, είτε αυτά βρίσκονται σε ιδιόκτητο είτε σε κοινόχρηστο χώρο. Για το σκοπό αυτό ο κύριος, νομέας ή κάτοχος των υλικών αυτών πρέπει να λάβει με ευθύνη και δαπάνη του τα αναγκαία μέτρα (επικάλυψη, περίφραξη, κατάβρεξη, κτλ.). Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 100,00 €.

Άρθρο 20:  Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εμπορευμάτων και άλλων υλικών.

Οι ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά μεταφορικών μέσων ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή συσκευασμένο με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζεται ο διασκορπισμός κατά την φορτοεκφόρτωση ή μεταφορά του. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων ρευστού φορτίου πρέπει αντίστοιχα να φροντίζουν για την στεγανότητα των δεξαμενών τους, ώστε να αποκλείουν τη διαρροή φορτίου κατά την φορτοεκφόρτωση ή μεταφορά του. Απόβλητα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της συγκεκριμένης εργασίας με ευθύνη των κυρίων, νομέων ή κατόχων των οχημάτων μεταφοράς. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 200,00 €.

Άρθρο 21: Απόβλητα από διαφημίσεις.

Δεν επιτρέπεται η ρίψη διαφημιστικών φυλλαδίων, σε κοινόχρηστους χώρους ή σε μη ελεγχόμενους ιδιωτικούς κοινόχρηστους χώρους από τους οποίους μπορούν να διασκορπιστούν στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση διαφημιστικών φυλλαδίων σε σταθμευμένα οχήματα. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300,00 €. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πανό και αεροπανό στα όρια του Δήμου Ιθάκης. Οι μη συμμορφωμένοι με τη διάταξη αυτή θα πληρώνουν πρόστιμο 30,00 €.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση αφισών μετά από έγγραφη άδεια και μόνο στους προβλεπόμενους από το Δήμο Ιθάκης χώρους. Οι παραβάτες θα πληρώνουν πρόστιμο 100,00 €.

Και στις τρεις περιπτώσεις το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. Επιπλέον οι υπαίτιοι, βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επιβάλει ο Δήμος.

Άρθρο 22:  Καθαριότητα ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων παλαιών μη κατοικημένων ή ημιτελών οικημάτων.

Οι κάτοχοι ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων, παλαιών μη κατοικημένων ή ημιτελών κτισμάτων, είναι υποχρεωμένοι με ευθύνη και δαπάνη τους, να διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς και αποψιλωμένους. Γι’ αυτό οφείλουν:

Να περιφράξουν τους χώρους αυτούς ώστε να αποτρέψουν τη μετατροπή τους σε χώρο παράνομης απόρριψης κάθε είδους στερεών αποβλήτων

Να φροντίζουν για την καθαριότητα και την αποψίλωση των χώρων αυτών ώστε να αποφεύγετε κάθε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς και η αισθητική υποβάθμιση του τοπίου. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 50,00 €.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V :  Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 23:  Γενικά προγράμματα Διαχείρισης αποβλήτων.

Η ορθολογική αντιμετώπιση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων σχεδιάζεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις γενικές κατεύθυνσης της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως αυτή έχει εκφρασθεί ήδη μέσα από τον Εθνικό Σχεδιασμό και το Σχέδιο Διαχείρισης Νομού Κεφαλονιάς.

Πέρα όμως απ’ αυτό, ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επιμέρους γενικά προγράμματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και συναλλάγματος αλλά και στην αύξηση των θέσεων εργασίας στην περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται:

* Γενικά προγράμματα ανακύκλωσης

* Γενικά προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

* Γενικά προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού στη λειτουργία συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων

* Γενικά προγράμματα επανένταξης – αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων

* Γενικά προγράμματα καθαρισμού και αναβάθμισης τουριστικών ακτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1. Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε οικοδομική εργασία (νέες οικοδομές, μετασκευές, επισκευές, προσθήκες, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις κ.λ.π.) και κάθε έργο που εκτελείται από ή για λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιθάκης.

Άρθρο 2. Για κάθε τέτοια εργασία του άρθρου 1, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:

Α) Θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και άδεια εκσκαφών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης αν αυτές γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι-πλατείες) ή από την Διεύθυνση Πολεοδομίας αν γίνονται εντός οικοπέδων.

Β) Πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόμο, με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία έκδοσής της. Γ) Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου – οδοστρώματος), η οποία χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης.

Άρθρο 3. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων.

Οι περιφράξεις να είναι απαλλαγμένες διαφημιστικών εντύπων ή άλλων υλικών. Επιτρέπεται μόνο μία πινακίδα της επιχείρησης της οικοδομής.

Άρθρο 4. Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινής ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά την νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή.

Άρθρο 5. Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.τ.λ.) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεων Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.τ.λ.).

Άρθρο 6. Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερόμενων περιπτώσεων στα άρθρα 2 έως 5 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €. Επιπλέον κινείται αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες η διαδικασία διακοπής των εργασιών.

Άρθρο 7. Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού (Παράρτημα Ι), ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Καθαριότητας όπως αυτή συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του, οπότε και παύει η ισχύς κάθε προγενέστερου Κανονισμού Καθαριότητας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.