ΠΛΑΤΩΝ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(από την εφημερίδα «Ιθάκη» 20 Ιανουαρίου 1930)Γεννηθείς εις την Ιθάκη την 6 Αυγούστου 1858 ο κ. Δρακούλης είναι διεθνούς φήμης, δρων υπέρ του ανθρωπισμού και της Εργατικής Ιδέας από το 1885 και καταναλώσας μεγάλην περιουσίαν προς διάδοσιν των αρχών του.

Είναι ο πρωτουργός της εν Ελλάδι εργατικής ζυμώσεως και ιδρυτής του Εργατικού Κόμματος, δημιουργήσας μόνος ό,τι αλλαχού δια μακρών αγώνων κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ισχυραί οργανώσεις. Το σύγγραμμά του «Εγχειρίδιον του Εργάτου» του οποίου έγιναν επτά εκδόσεις έχει καταστεί από το 1891 το Ευαγγέλιον και το εγκόλπιον της εργατικής τάξεως εν Ελλάδι.

Υπήρξεν επί εικοσαετίαν συνεργάτης των κυριωτέρων εφημερίδων των Αθηνών από το 1881, κατά την εποχήν ταύτην γράψας «Το έργον της Γαλλικής Επαναστάσεως» δια του οποίου αναλύει την ψυχολογίαν του 1789 και προμαντεύει την ιδέαν της προσωρινής δικτατορίας του παγκοσμίου προλεταριάτου.

Το περιοδικόν του «Άρδην» (1885 – 1887) υπήρξε το έδαφος εκ του οποίου εβλάστησεν ολόκληρος διανοητική επανάστασις.

Το βιβλίο του «Φως εκ των Ένδον, ήτοι Στοιχεία της Εσωτερικής Φιλοσοφίας» έχει ανοίξει αγνώστους πνευματικούς κόσμους εις την γενεάν του 1890 καταδεικνύοντας τις λανθάνουσες ψυχικές δυνάμεις της ανθρωπίνης φύσεως. Το πρώτον αυτού κεφάλαιον αναλύει την ψυχικήν λειτουργίαν την οπoίαν ο κ. Δρακούλης έκτοτε έχει ονομάσει διαίσθησιν και επί της οπoίας είκοσι έτη βραδύτερον ο Βέργσον εβάσισε τας θεωρίας του.

Η εφημερίδα του «Έρευνα», αρχικώς ως μηνιαίον περιοδικόν εις την Οξφόρδην, βραδύτερον δε ως εβδομαδιαία εφημερίδα εις την Αθήνα αποτελεί μοναδικόν οδηγόν των τάσεων της εποχής μας, έχει δε καταστήσει κατά τον δεκατετραετή βίον της γνωστά εις τον Ελληνισμόν τα αριστουργήματα του Ρώσκιν, του Κάρτεντερ, του Σέλλεϋ, του Έμερσον, του Τορώ, του Ληκβνεχτ, του Κραπότκιν, του Τολστόη, του Ένρυ Τζωρτζ, του Βερνάρδου Σω, του σαλτ, του Χάουαρδ Ουίλλιαμς, της Άννας Κιγκσφορδ και άλλων ρυθμιστών της παγκοσμίου διανοήσεως.

Οι περί ελληνισμού ομιλίες του εις το Πανεπιστήμιον της Οξφόρδης μετέτρεψαν κατά το έτος 1897 το ευρωπαϊκόν φρόνημα περί Ελλάδος από δυσμενές σε ευμενές. Δημοσιευθείσες εις βιβλίον ευθύς μετά την έκβασιν του Θεσσαλικού πολέμου ανεγνώσθησαν υπό των ισχυροτέρων πολιτευτών, δημοσιογράφων και μοναρχών της Ευρώπης και άσκησαν αποτελεσματικήν εθνικώς επιρροήν.

Ίδρυσε το 1908 τον Σύνδεσμον των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδος υπό την επιρροήν του οποίου εθεσπίσθη σπουδαία εργατική νομοθεσία και εξεπαιδεύθη η παραγωγική νεολαία σύμφωνα με το σύνθημα του Συνδέσμου Αφύπνισις, Μόρφωσις, Οργάνωσις.

Εν ονόματι των αρχών τούτων, τις οποίες ανακεφαλαιώνει το πρόσφατον σύγγραμμά του «Αι Νέαι Αντοιλήψεις» έστερψεν υποψηφιότητα το 1910 και εξελέχθη ταυτοχρόνως εις δύο νομούς, την Αττικήν και την Κεφαλληνίαν, εις ουδέν κόμμα ανήκων∙ εις τον Βόλον δεν το 1909 έτυχε παλλαϊκής υποδοχής, δεκακισχιλίων αγροτών, κατελθόντων επί τούτω και επιτροπής εργατών προσενεγκούσης εις αυτόν στέφανον εξ αργυρών φύλλων δάφνης.

Εδημιούργησε δια των «περί αποκαταστάσεως της Γυναικός» διαλέξεών του (1912) ολόκληρον αφυπνιστικήν κίνησιν του γυναικείου κόσμου, έγραψε δε έργα περί εγκληματικότητος υποδεικνύοντα ότι ο εγκληματίας είναι μάλλον θύμα του κρατούντος κοινωνικού συστήματος το οποίον πρέπει να μεταβληθεί άρδην δια να εκλείψει η εγκληματικότης.

Έθεσε τας πρώτας βάσεις της σπουδαίας εν Ελλάδι κινήσεως περί ψυχικών ερευνών και ζωτικής ερμηνείας των αρχών του Χριστιανισμού ως συστήματος διαγράφοντος ασφαλή κανόνα βίου∙ παραλλήλως δε διετύπωσε την αντίληψην βιονομικής βάσεως του πολιτισμού, βάσεως δηλαδή διεπομένης υπό των νόμων του βίου, εν αντιδιαστολή προς την οικονομικήν βάσιν, καταρρέουσαν άτε διεπομένην υπό των νόμων του χρήματος.

Αι περί την τροφήν βάρβαροι έξεις σημαντικώς εβελτιώθησαν δια των περί διαίτης δημοσιευμάτων του, μερικά από τα οποία μετεφράσθησαν εις ξένας γλώσσας.

Διεξήγαγε αγώνα κατά της σκληρότοητος προς τα ζώα και ως βουλευτής εισήγαγε σχετικόν νομοσχέδιον το οποίον εγένετο νόμος∙ το δε έργον του «Υγιεινή και Ηθική» του οποίου εγένοντο πέντε εκδόσεις αποτελεί διατύπωσιν των αρχών του νέου ανθρωπισμού και της νέας διαιτητικής.

Υπήρξε ο πρώτος εμπνεύσας την ιδέαν της Βαλκανικής Συμπολιτείας τονίζων από το 1910 το γεγονός της αλληλεγγύης των λαών της Ανατολής, κατόπιν δε περιελθών τα κράτη της Χερσονήσου το έαρ του 1914.

Διεξήγαγεν επιτυχώς διαφόρους λεπτάς διπλωματικάς αποστολάς εις την Κωνσταντινούπολη, το Βελιγράδι, το Λονδίνο και Αμερικήν δαπανών πάντοτε εξ ιδίων.

Έγραψεν εις τον αγγλικόν τύπον και ιδίως εις την «Ασιατικήν Επιθεώρησιν» του Λονδίνου άρθρα περί της Εγγύς Ανατολής μεγάλως εκτιμηθέντα και τελεσφορήσαντα.

Συνετέλεσεν εις την Αγγλίαν δια των εκεί διπλωματικών και σοσιαλιστικών αυτού σχέσεων εις την επίσπευσιν της απαλλαγής της Κερκύρας από τον Μουσολίνι.

Εν συνομιλία μετά του προέδρου της Αμερικανικής Δημοκρατίας εξήγειρε το θερμόν αυτού και της κυρίας Κούλιτς ενδιαφέρον υπέρ των προσφύγων.

Εδημιούργησε σημαντικωτάτην κίνησιν εν Ελλάδι προς ανέγερσιν πόλεων προωρισμένων να αποβούν η προσεχής φάσις του πολιτισμού και η σωτηρία του γένους. Είναι όλως πρόσφατος η φήμη των αγροπόλεων, περί των οποίων ο κ. Δρακούλης γράφει και ομιλεί διαφωτιστικώτατα, ιδρύσας μετ’ άλλων το έτος 1924 την περιώνυμον καθ’ όλον τον κόσμον «Ελληνικήν Εταιρείαν Αγροπόλεων», την οποίαν και αντιπροσώπευσεν εις το εν Νέα Υόρκη το 1925, και εις το Άμστερνταμ το 1924 Διεθνές Συνέδριον Αγροπόλεων. Υπάρχει διαδεδομένη πεποίθησις ότι δινομένων ευνοϊκών όρων θα πραγματοποιήσει το μέγα τούτο ιδεώδες.

Εν παντί προτρέχει η φήμη της μακράς και αδιαπτώτου αφοσιώσεώς του εις την έρευναν της αληθείας.

ΕΡΓΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ

Το πρόβλημα της στέγης

Αγροτική συμπολιτεία

Υγιεινή και Ηθική

Το εγχειρίδιον του εργάτου

ΒΙΟΝΟΜΙΑ http://truthseeker-christina.blogspot.com/2008/05/blog-post.html

Αι νέαι αντιλήψεις

Το εν Ρώμη Διεθνές Συνέδριον στέγης και ρυθμισμού πόλεων, 1929

Η Κυανή νήσος, ήτοι ο μεταγήινος βίος ( το έργο αυτό γράφτηκε στ’ αγγλικά από τον Στεντ, ο οποίος πνίγηκε στον Τιτανικό το 1912. Μετάφραση και πρόλογος από τον Πλάτωνα Δρακούλη) http://truthseeker-christina.blogspot.com/2008/05/blog-post_25.html

Φως εκ των ένδον

Εγκληματικότης και ανθρωπισμός.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΝΤΕΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.