ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την Δευτέρα 16 Μαΐου  2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α.   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ»

  1. Έγκριση των αρ. 61 ,65/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: Οικον. Επιτροπή)
  2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Ιθάκης. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών)
  3. Έγκριση της υπ’ αρ. 16/2016 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» με θέμα την έγκριση του απολογισμού του, οικ. έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
  4. Έγκριση της υπ’ αρ. 35/2016 πράξης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης με θέμα: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
  5. Απόφαση περί ορισμού ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις του 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
  6. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» (Εισηγητής: Γραφείο Προγραμματισμού)
  7. Αίτηση της Σπυριδούλας Παξινού του Ιωάννη για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Λεύκης Δήμου Ιθάκης. (Εισηγητής: Γραφείο Αδειών Καταστημάτων)
  8. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου [4] «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΕ /ΑΠΕ» της Πράξης [357318] «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Π.Ε.» του Δήμου Ιθάκης. (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)
  9. Περί μίσθωσης παραλιών Δήμου Ιθάκης. (Εισηγητής: Δήμαρχος)