ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Καλείστε την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των αρ. 23/2018 και 24/2018 πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ & Β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
2. Έγκριση της αρ. 133/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)
3. Έγκριση της αρ. 135/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)
4. Εισηγητική Έκθεση κατάταξης Γηπέδου Σταυρού Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση : Γραφείο Ανάπτυξης & Προγρ/μού)
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ» (Εισήγηση: Δήμαρχος)
6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης μετακίνησης αιρετών για την εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας στο εσωτερικό. (Εισήγ: Οικονομική Υπηρεσία)
7. Έγκριση της αρ. 41/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΔΚΕΙ 2018.
8. Αδελφοποίηση του Δήμου Ιθάκης με τον Δήμο Ριπόλ Ιταλίας (Εισήγ: Δήμαρχος)

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑ