ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ η 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή κατάρτισης των μητρώων αρρένων του Δήμου Ιθάκης έτους 2016. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)
  2. Ορισμός μελών και γραμματέα στην επιτροπή φορολογικών αμφισβητήσεων για το έτος 2016. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)
  3. Σύσταση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής αυτοκίνητων για το 2016. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)
  4. Συγκρότηση των επιτροπών του Δήμου Ιθάκης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. (Εισηγ: Γραφείο Προμηθειών)
  5. Συγκρότηση της επιτροπής των άρθ. 7 & 9 του Π.Δ. 270/81 για την εκτίμηση ακινήτων έτους 2016. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)
  6. Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του άρθ. 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2016. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)
  7. Έγκριση των υπ’αρ. 33-35/2015 πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» (Εισηγ: Πρόεδρος του ΝΠ)
  8. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση : Γραφείο Προμηθειών)
  9. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών Δήμου Ιθάκης, καθ’όλο το έτος. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)