ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης θα πραγματοποιηθεί η 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Ιθάκης έτους 2014. (Εισήγ: Οικον. Επιτροπή)
2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Ιθάκης έτους 2015. (Εισήγ: Οικον. Επιτροπή)
3. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Ιθάκης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισήγ: Δήμαρχος)
4. Έγκριση της υπ’ αρ. 59/2016 πράξης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης περί τροποποίησης προϋπολογισμού της. (Εισήγ: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)
5. Αντικατάσταση του μέλους της επιτροπής του άρθ. 4.2 του Κανονισμού Ύδρευσης, κ. Βασιλείου Σιμήρη. (Εισήγ: Δήμαρχος)
6. Περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» (Εισήγ: Δήμαρχος)