ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η 2η ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΙΘΑΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Ιθάκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μίας φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού ημερήσιας παραγωγής 200m3 πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης, συνολικής δαπάνης 250.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016 και το άρθρ.50 του Ν.4487/2017, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνο-οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, (άρθρ.86 του Ν.4412/2016), ).

Αρ.63/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης.

ΑΔΑΜ: 19REQ005988834.

CPV: 42912340-7 Συσκευές αφαλάτωσης

ΑΑΥ:64/2020

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (ΑΦΜ 090125733)

Οδός: Σπύρου Ράζου 138

Ταχ.Κωδ.: 28300

Τηλ.: 2674023920

Telefax: 2674023921

Κωδικός NUTS: EL623

E-mail: i.thoma@ithaki.gr

Ιστοσελίδα: www.ithaki.gr

Το σύνολο του προϋπολογισμού για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τον κωδικό 2006ΣΕ3300000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» της ΣΑΕ 330, σε βάρος του Κ.Α.63.7312.01, προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιθάκης (Σπύρου Ράζου 138, Βαθύ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, που ορίστηκε με την αρ.03/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11.00 πμ.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Προκαταρτική προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ithaki.gr) και τοιχοκολλείται στο Δημοτικό κατάστημα.

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ιθάκης (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Βαθύ, τηλ. 2674033481, FAX: 2674033387) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο της προμήθειας. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα έξι μηνών, από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’αριθ.63/2019 διακήρυξης/μελέτης

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, μετά την παραλαβή της προμήθειας και την έκδοση των νομίμων παραστατικών.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 4.032,26 €.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117, Του Ν.3463/2006, Του Ν.3852/2010, του Ν.4555/2018 και του Ν.4605/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.