ΙΘΑΚΗΣΙΑΚΑ: ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟ 1890

Από της Τετάρτης της παρελθούσης εβδομάδος οι αποτελούντες τον Συμπολιτευόμενον Συνδυασμόν ήρξαντο της εκλογικής αυτών περιοδείας. Μετέβησαν κατά πρώτον εις

Read more