ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟ 1889

Την προπαρελθούσαν Κυριακήν εδόθη εν Ιθάκη υπό του κ. Λεκατσά η πρώτη παράστασις δια του δράματος “Η Δέσποινα της Λυών” και της κωμωδίας “Η Κόρη του Παντοπώλου”. Περί του κ. Λεκατσά γνωστού όντος ως διασήμου ηθοποιού και πέρι του οποίου πολλά πολλάκις εις τε τας ελληνικάς και ξένας εφημερίδας εγράφησαν πας έπαινος θα ήτο περιττός καθώς και περί της συζύγου και γυναικαδελφής του αίτινες ως ανεγνωρισμένοι ηθοποιοί διεξήγαγον άριστα το μέρος των. Αλλ’ εκτός των ηθοποιών τούτων εις την δοθείσαν παράστασιν έλαβον μέρος οι λαμπροί νέοι, Τηλέμαχος Δενδρινός, Ιπποκράτης Καραβίας, Γεώργιος Καραβίας, Νικόλαος Μαράτος και Κωνσταντίνος Σταθάτος οίτινες μετά θαυμασίας επιτυχίας διεξήγαγον τα μέρη των. Ο Γεώργιος Καραβίας, ως Βιζάντιος, έπαιζεν ως τέλειος ηθοποιός, εκδηλών απαραμήλως το αλληλοδιαδόχως καταλαμβάνον τον Βιζάντιον προς την Παυλίναν αίσθημα έρωτος, μίσους και εκδικήσεως δια τον περιφρονηθέντα έρωτά του. Ο Κωνσταντίνος Σταθάτος υποκρινόμενος τον κομιστήν των προς την Παυλίναν ερωτικών στοίχων του Κλαωδίου μετά τοσαύτης ζωηρότητος και αισθήματος απήγγελε τα παθήματα ά υπέστη εις τον οίκον της Παυλίνας ώστε εχειροκροτήθη ενθουσιωδώς.

ΝΙΚΟΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ 2
Η κωμωδία προσέτι διεξήχθη επιτυχέστατα του κ. Λεκατσά υποκρινομένου μετά της ιδιαζούσης εις αυτόν επιτυχίας τον Κυρ Θανάσην, της συζύγου του την σύζυγον αυτού Σταμάταν και της γυναικαδελφής του την ξεμυαλισμένην από την σπουδήν των γαλλικών και των μυθιστορημάτων κόρην.
Εις την κωμωδίαν ταύτην ο Ιπποκράτης Καραβίας υποκρινόμενος τον υπηρέτην του Κυρ Θανάση ήτο τη αληθεία τι έκτακτον. Ο μη γνωρίζων τον νέον τούτον τον πρώτην ήδη φοράν ανερχόμενον επί της σκηνής θα ενόμιζεν οτι ευρίσκεται ενώπιον παλαιού και πεπειραμένου ηθοποιού πολλάς μέχρι τούδε από της σκηνής δρέψαντος δάφνας.
– Τα μέλη της Επιτροπής εις ήν εδόθη παρ’ ημών εντολή να παρουσιασθή ενωπίον του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως και παραστήση την ανάγκην της ανασυστάσεως των φυλακών εισίν οι κ. Θεοφυλάτος, Μαράτος και Καραβίας. Είναι όμως όλως περιττόν να απαντάτε εις ταύτα διότι ημείς περί ών ταύτα γράφονται τα γνωρίζομεν.
Ιθακήσιος

Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” Φύλλον 119, 9.9.1889 (Αρχείο Τηλέμαχου Καραβία)
Δια την αντιγραφή ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.